Privatumo politika

Atnaujinta: 2024 vasario 15 d.
Bendrosios nuostatos

UAB „Elektroninio verslo grupė“ (toliau - Įmonė), gerbia visų svetainės https://evg.lt/ (toliau - Svetainė) naudotojų teisę į asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Įmonės svetaine ar paslaugomis, pateikdami Įmonei savo asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikės jūsų individualaus sutikimo). Privatumo politiką galima peržiūrėti svetainėje adresu https://evg.lt/privatumo-politika/.

Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, identifikuotą ar atpažįstamą (duomenų subjektas); fizinis asmuo, galintis identifikuoti save, yra asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pagal identifikatorių, pavyzdžiui, jo vardą, asmens kodą, vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įmonės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenis renka Įmonė.

„Duomenų subjekto sutikimas“ – bet koks aiškus, laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu ar vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas – bet kokia operacija ar operacijų seka, pvz., rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas – UAB Elektroninio verslo grupė, yra Įmonės, įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Juridinio asmens kodas: 303379601, adresas: Neries kr. 16-448, LT-48402 Kaunas.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate lankydamiesi Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą. Jūsų asmens duomenys saugomi mūsų Įmonės bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų nuo bendradarbiavimo pabaigos.

Įmonė renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, lankydamiesi Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, įrenginio tipas, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Įmonė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Svetainės naudotojų identifikavimui savo informacinėse sistemose; tiesioginei rinkodarai (gavus išankstinį duomenų subjektų sutikimą).

Kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Įmonė užtikrina, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir nebus toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu.

Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

Jūs turite šias duomenų subjektų teises, kurias įgyvendinsime gavę jūsų užklausą (el. pašto adresu info@evg.lt paštu) su tinkamu patvirtinimu apie savo tapatybę:

  • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, t. y. Jums pageidaujant pateiksime tvarkomus asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Taip pat galite prašyti ištrinti duomenis, jei tvarkomi duomenys yra pertekliniai, duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar duomenys tvarkomi neteisėtai ir pan. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė būti pamirštam).
  • atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu);

Informuojame, kad, atsižvelgdami į tai, kad yra pažeistos jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės arba turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite pateikti prašymą įvertinti situaciją ar skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

Mes siųsime Jums Svetainės naujienlaiškius, pranešimus el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės tik gavus išankstinį jūsų sutikimą ir laikantis reglamento nuostatų.

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi tol, kol pateikiate atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Kokiu tikslu naudojami jūsų asmens duomenys?

Įmonės darbuotojai turi prieigą prie jūsų asmens duomenų tik tuo atveju, jei tai būtina jų pareigoms vykdyti, ir tik su darbuotojo pareiga laikytis konfidencialumo reikalavimų.

Įmonė, gavusi teisinį pagrindą, gali pateikti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, reaguodama į oficialius valstybės institucijų ir teismo prašymus, tačiau tik patikrinusi tokių prašymų teisėtumą, kitoms trečiosioms šalims, gavus jūsų sutikimą.

Kokius slapukus ir kaip naudojame?
Kaip sužinoti apie šios Privatumo politikos pakeitimus?

Plečiantis teikiamoms paslaugoms, mums gali tekti atnaujinti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.

Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

Atvykite – Neries kr. 16-448, LT-48402 Kaunas;

Skambinkite – +370 685 19650;

Rašykite – info@evg.lt;

Nemokama konsultacija
Parašykite mums ir mes maloniai pakonsultuosime jus jums rūpimais klausimais bei suteiksime geriausią pasiūlymą.